Στις 25 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board) υιοθέτησε τις εξής Κατευθυντήριες γραμμές:

Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις παρεκκλίσεις του Άρθρου 49 υπό τον Κανονισμό 2016/679 [English]

Guidelines 1/2018 on certification and identifying certification criteria in accordance with Articles 42 and 43 of the Regulation 2016/679
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα Άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού 2016/679 [English]


Στις 25 Μαΐου 2018 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board) ενέκρινε την εξής λίστα εγγράφων της Ομάδας Εργασίας του Άρθρου 29 (WP29):

wp259rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκατάθεση βάσει του κανονισμού 2016/679 [Ελληνικά], [English]

wp260rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαφάνεια βάσει του κανονισμού 2016/679 [Ελληνικά], [English]

wp251rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το προφίλ υπό τον Κανονισμό 2016/679 [Ελληνικά], [English]

wp250rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει του κανονισμού 2016/679 [Ελληνικά], [English]

wp242rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων [Ελληνικά], [Συχνές ερωτήσεις - Ελληνικά], [English], [FAQ - English]

wp248rev01 Κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (ΕΑΠΔ) και καθορισμός του κατά πόσον η επεξεργασία «ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο» για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679 [Ελληνικά], [English]

wp243rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους υπεύθυνους προστασίας δεδομένων [Ελληνικά], [English], [FAQ - English]

wp244rev01 Κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό της επικεφαλής εποπτικής αρχής των υπευθύνων επεξεργασίας ή των εκτελούντων την επεξεργασία [Ελληνικά], [Συχνές ερωτήσεις - Ελληνικά], [English]

wp_PositionpaperArt30 Έγγραφο θέσης σχετικά με το Άρθρο 30 παρ. 5 του ΓΚΠΔ [English]

wp263rev01 Έγγραφο εργασίας σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες υπό τον Κανονισμό 2016/679 [English]

wp264 Φόρμα για την έγκριση Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων [English]

wp265rev01 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη φόρμα για την έγκριση Δεσμευτικών Εταιρικών Κανόνων για εκτελούντες την επεξεργασία υπό τον Κανονισμό 2016/679 [English]

wp256rev01 Έγγραφο εργασίας σχετικά με τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες υπό τον Κανονισμό 2016/679 [Ελληνικά], [English]

wp257rev01 Έγγραφο εργασίας για την κατάρτιση πίνακα των στοιχείων και αρχών που πρέπει να περιλαμβάνονται στους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες για εκτελούντες την επεξεργασία [Ελληνικά], [English]

wp254rev01 Σημεία αναφοράς για την επάρκεια [Ελληνικά], [English]

wp253 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή και τον καθορισμό διοικητικών προστίμων για τους σκοπούς του κανονισμού 2016/679 [Ελληνικά], [English]

Εγχειρίδιο σχετικά µε την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων [English]