Στις 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή το σημαντικότερο ευρωπαϊκό νομοθέτημα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) αντικαθιστά την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των δεδομένων του 1995 (95/46/ΕΚ). Ο Κανονισμός ενισχύει τα δικαιώματα που έχουν τα φυσικά πρόσωπα σε σχέση με τα προσωπικά τους δεδομένα και επιδιώκει την ενοποίηση των νόμων περί προστασίας δεδομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανεξάρτητα από τον τόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών.

GDPR app on Google Play στο Google Play

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 - ΓΚΠΔ

Αιτιολογικές Σκέψεις ΓΚΠΔ

Έγγραφα ΕΣΠΔ - EDPB

Έγγραφα ΟΕ29 - WP29

Παρουσιάσεις ΓΚΠΔ

Νόμος 4624/2019

ΠΝΠ 30-03-2020

Εκτίμηση Αντικτύπου - PIA