Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020 («Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις») συστάθηκε το «Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορονοϊό COVID-19» και θεσμοθετήθηκαν νέα ποινικά αδικήματα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατόπιν επέμβασης στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου.

Σύσταση Εθνικού Μητρώου Ασθενών από την ασθένεια COVID-19

Το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορονοϊό COVID-19 συστάθηκε με το άρθρο 29 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020.

Ποινικά αδικήματα επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την ασθένεια COVID-19

Η παράγραφος 11 του άρθρου 29 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020 προβλέπει ότι:

Όποιος χωρίς δικαίωμα επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στο σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, ή λαμβάνει γνώση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στο Μητρώο αυτό, ή τα αφαιρεί, αλλοιώνει, βλάπτει, καταστρέφει, επεξεργάζεται, μεταδίδει, ανακοινώνει, τα καθιστά προσιτά σε μη δικαιούμενα πρόσωπα ή επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να λάβουν γνώση των εν λόγω δεδομένων ή τα εκμεταλλεύεται με οποιονδήποτε τρόπο, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή και, αν πρόκειται για ευαίσθητα δεδομένα, με φυλάκιση ενός (1) τουλάχιστον έτους και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) τουλάχιστον ευρώ, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλες διατάξεις.

Η παράγραφος 12 του άρθρου 29 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020 προβλέπει ότι:

Αν ο υπαίτιος των πράξεων της παρ. 11 είχε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, ή να βλάψει τρίτον, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα (10) ετών και χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) τουλάχιστον ευρώ.

Ονομασία του ιού και της ασθένειας

Η Διεθνής Επιτροπή για την Ταξινόμηση των Ιών (International Committee on Taxonomy of Viruses - ICTV) ανακοίνωσε στις 11-02-2020 ότι το όνομα του ιού που προηγουμένως ήταν γνωστός με τον όρο "νέος κορονοϊός 2019" είναι SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization - WHO) ανακοίνωσε στις 11-02-2020 ότι η ονομασία της ασθένειας που προκαλεί ο ιός SARS-CoV-2 είναι COVID-19 (coronavirus disease 2019), ακολουθώντας κατευθυντήριες γραμμές που είχαν προηγουμένως αναπτυχθεί με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (World Organisation for Animal Health - OIE) και τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει αρχίσει να αναφέρεται στον ιό χρησιμοποιώντας τον όρο "ο ιός που ευθύνεται για τον COVID-19" ή "o ιός COVID-19" όταν επικοινωνεί με το κοινό.

Έναρξη ισχύος

Σύμφωνα με το άρθρο 69 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 30ης Μαρτίου 2020, η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της.

Η από 30-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α´ 75/30-03-2020 στις 31-03-2020. Κατά συνέπεια, χρόνος τέλεσης των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στις διατάξεις της παραπάνω ΠΝΠ δεν μπορεί να θεωρηθεί πριν τις 31-03-2020.