Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) κατάρτησε, βάσει του άρθρου 35 παρ. 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), κατάλογο με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων. Το κείμενο της υπ' αριθ. 65/2018 απόφασης της Αρχής μπορείτε να το βρείτε και μεταφρασμένο στα αγγλικά.

Η Γαλλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (CNIL) έχει δημοσιεύσει ένα σύνολο εγγράφων (μεθοδολογία PIA, υποδείγματα και βάση γνώσεων) με στόχο την αξιολόγηση των κινδύνων ιδιωτικότητας μιας επεξεργασίας. Τα κείμενα αυτά παρατίθενται παρακάτω μεταφρασμένα από την αγγλική έκδοση στα ελληνικά.

Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το λογισμικό της CNIL για την Εκτίμηση Αντικτύπου (PIA).

Μεθοδολογία PIA

[EL] [EN] [FR]

Υποδείγματα PIA

[EL] [EN] [FR]

Εκτίμηση Αντικτύπου (PIA) σε μορφή κειμένου

Βάσεις Γνώσεων PIA

[EN] [FR]